ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η παρούσα αποτελεί́ τη συνολική συμφωνία μεταξύ αφενός της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «360 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «360 LETTINGS» – σύμβουλοι διαχείρισης ακινήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Πέτσοφα 5 του Δήμου Ηρακλείου, Νομού Ηρακλείου Κρήτης, με ΑΦΜ 801723299, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και αφετέρου του αναθέτοντος τις παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενες υπηρεσίες. Η αποδοχή́ των παρόντων όρων εκ μέρους του αφετέρου συμβαλλομένου, σε συνδυασμό́ με τη συμπλήρωση της Φόρμας Υποβολής στοιχείων και την αποστολή́ ηλεκτρονικού́ αντιγράφου στον αφενός συμβαλλόμενο, αποτελεί́ έγκυρα καταρτισθείσα σύμβαση και δεσμεύει με τους όρους της τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

 

Όρος 1 – Αντικείμενο της σύμβασης:

Ο αφενός Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την διαδικτυακή διεκπεραίωση κρατήσεων, την ηλεκτρονική προβολή και προώθηση του/των ακινήτου/ων που του έχει αναθέσει ο αφετέρου συμβαλλόμενος, με στόχο την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευσή του/τους στην αγορά των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων και ειδικότερα όλες τις υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στον όρο 4 της παρούσας. Για το σκοπό αυτό ο αφετέρου συμβαλλόμενος δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι είναι ιδιοκτήτης ή ότι έχει αποκτήσει νόμιμο δικαίωμα από τον ιδιοκτήτη του/των ακινήτου/ων αυτών. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, ο αφενός συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το σύνολο των ποσών που θα έχει εισπράξει για λογαριασμό του δεύτερου συμβαλλομένου μέχρι την οριστική διευθέτηση της διαφοράς, επιφυλασσόμενος για τη δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής του βλάβης. Επιπλέον ο αφετέρου συμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε τρίτου τυχόν προβάλλει αξιώσεις σχετικά με τους καρπούς της εκμετάλλευσης του/των ακινήτου/των.

 

Όρος 2 – Διάρκεια:

Η παρούσα σύμβαση συμφωνείται ως σύμβαση αορίστου χρόνου και οποιοσδήποτε από τους συμβαλλομένους μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε έγγραφη καταγγελία αυτής κοινοποιούμενη στο αντισυμβαλλόμενο μέρος, με αποτέλεσμα τη λύση της σύμβασης από την επομένη της καταγγελίας αυτής. Σε περίπτωση τυχόν εκκρεμών κρατήσεων που αφορούν μίσθωση του/των ακινήτου/των για το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της σύμβασης, τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά τη διεκπεραίωση και εκκαθάρισή τους.

 

Όρος 3 – Αμοιβή:

Ως αμοιβή του αφενός συμβαλλόμενου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο καθορίζεται ποσοστό 15% επί του καθαρού εισπρακτέου ποσού μισθώματος κάθε κράτησης. Είναι δυνατό να υπάρξει παρέκκλιση από το ανωτέρω αναφερόμενο ποσοστό αμοιβής μετά από έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Το ποσοστό αυτό θα εισπράττει και θα παρακρατεί ο αφενός συμβαλλόμενος από το μίσθωμα και στη συνέχεια εντός 10 εργασίμων ημερών μετά την έξοδο του φιλοξενούμενου από το δηλωθέν τουριστικό κατάλυμα θα αναλαμβάνει να καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό που αναλογεί στον αφετέρου συμβαλλόμενο με κατάθεση ή μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό όπως αυτός έχει δηλωθεί στην διαδικτυακή φόρμα καταχώρησης. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης για λόγους που δεν οφείλονται στον αφετέρου συμβαλλόμενο και εφόσον εκείνος εισπράξει ακυρωτικά τέλη, ο αφενός συμβαλλόμενος δικαιούται το συνολικό ποσοστό της αμοιβής του όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο επί των ακυρωτικών τελών. Η αμοιβή του αφενός συμβαλλομένου θα καταβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο της σύμβασης και η καταβολή αυτής δεν εξαρτάται από κανένα όρο, αίρεση ή άλλο περιορισμό, παρά μόνο από την εκπλήρωση των παρεχόμενων από τον πρώτο στον δεύτερο υπηρεσιών. Για τις παραπάνω υπηρεσίες, θα εκδίδεται στο τέλος της σαιζόν τιμολόγιο  παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως έξοδα και οι εκάστοτε φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις.

Όρος 4 – Υποχρεώσεις του αφενός Συμβαλλόμενου:

Ο αφετέρου συμβαλλόμενος παρέχει με την παρούσα στον αφενός συμβαλλόμενο την πληρεξουσιότητα να διεξάγει τις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Να δημιουργεί και να δημοσιεύει διαδικτυακό προφίλ του αφετέρου συμβαλλομένου με όλα τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία του ιδίου και του/των ακινήτων, με σχετικές περιγραφές, φωτογραφίες, βίντεο και λοιπά στοιχεία.
  2. Να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του αφετέρου συμβαλλομένου, καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών που αφορούν το/τα ακίνητο/τα, για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας σύμβασης και να τα κοινοποιεί στις συνεργαζόμενες πλατφόρμες.
  3. Να έρχεται σε επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες/φιλοξενούμενους για το/τα ακίνητο/α σε συνεργαζόμενες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων ή όπου αλλού το θεωρεί σκόπιμο, με σκοπό την καλύτερη προώθηση του/τους.
  4. Να εισπράττει τα μισθώματα από τους επισκέπτες/φιλοξενούμενους και να αποδίδει στον αφετέρου συμβαλλόμενο το αναλογούν σε αυτόν ποσό από τις κρατήσεις, αφού παρακρατήσει το συμφωνηθέν ποσοστό της αμοιβής του και αφαιρέσει οποιαδήποτε άλλη κράτηση από τις πλατφόρμες.

 

Όρος 5 – Υποχρεώσεις του αφετέρου Συμβαλλόμενου:

Εκτός από την αμοιβή, την οποία οφείλει στον αφενός συμβαλλόμενο, κατά τα οριζόμενα στον όρο 3 της παρούσας,  ο αφετέρου συμβαλλόμενος υποχρεούται και στα εξής:

  1. Να φροντίζει να διατηρεί το/τα ακίνητο/α διαθέσιμα και σε καλή κατάσταση. Μετά την οριστικοποίηση κάθε κράτησης από τον αφενός συμβαλλόμενο, ο αφετέρου συμβαλλόμενος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ομαλή διεκπεραίωσής της, όπως επίσης και την ευθύνη έναντι των επισκεπτών για την ομαλή διεκπεραίωση της διαμονής τους στο/α ακίνητο/α και για το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων εκ μέρους του υπηρεσιών.
  2. Να μην προβαίνει σε ακύρωση επιβεβαιωμένης κράτησης ή μείωση του ποσού της κράτησης χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του αφενός συμβαλλομένου, διαφορετικά θα επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος και ο αφενός συμβαλλόμενος θα εξακολουθεί να δικαιούται το συνολικό ποσοστό της αμοιβής του όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας επί της ακυρωμένης κράτησης.
  3. Αναγνωρίζει ότι όλα τα πνευματικά έργα που μπορεί να δημιουργηθούν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης (π.χ. φωτογραφίες του/του ακινήτων, κείμενα, βίντεο κ.τ.λ.) ανήκουν στην αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία του αφενός συμβαλλομένου.
  4. Παρέχει τη ρητή άδειά του στον αφενός συμβαλλόμενο να χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό κατά τον τρόπο που ο ίδιος κρίνει σκόπιμο, δημοσιεύοντάς το ελεύθερα στο διαδίκτυο, αποστέλλοντάς το σε άγνωστους αποδέκτες στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών και γενικά προβάλλοντάς το με οποιονδήποτε τρόπο αποφασίσει, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας σύμβασης.

 

Όρος 6 – Παραρτήματα

Αναπόσπαστο και ουσιώδες μέρος της παρούσας συμβάσεως αποτελούν όλα τα παραρτήματα, πρόσθετες πράξεις που συμπληρώνουν ή τροποποιούν τους όρους της παρούσας, εφόσον υπογράφονται και από τους δύο στην παρούσα συμβαλλόμενους. Συμφωνείται, επίσης, ρητά ότι οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους της παρούσας θα γίνεται μόνο με έγγραφη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.   

Όρος 7 – Εκχώρηση:  

Η παρούσα σύμβαση δεν εκχωρείται ούτε μεταβιβάζεται σε οποιονδήποτε τρίτο εν όλω ή εν μέρει ούτε είναι δυνατή η υποκατάσταση κάποιου των συμβαλλομένων μερών από άλλο μη συμβαλλόμενο στην παρούσα πρόσωπο.

Όρος 8 – Ευθύνη:

Αναγνωρίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους του αφενός συμβαλλόμενου σε περίπτωση μη εκμίσθωσης καθ΄ όλο ή μέρος του χρονικού διαστήματος διάρκειας της παρούσας σύμβασης, όπως επίσης και για τις πολιτικές κρατήσεων, πληρωμών, ακυρώσεων, επιστροφών κ.λπ. που ακολουθούν οι πλατφόρμες στις οποίες θα καταχωρηθεί το ακίνητο/τα, ούτε για τυχόν συνεργασίες τους με τρίτες επιχειρήσεις. Επίσης, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν ευθύνεται έναντι του άλλου σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από την παρούσα σύμβαση λόγω ανωτέρας βίας.

Όρος 9 – Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο:  

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο της παρούσας συμφωνείται το ελληνικό δίκαιο.
  2. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια, σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης/δικαστικής διαμάχης προκύψει από την παρούσα, ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου.