Το παρόν κείμενο αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος τις εδώ περιγραφόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής ακινήτων (στο εξής: «Πελάτης» ή απλώς «εσείς») και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «360 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.ΚΕ.» με τον διακριτικό τίτλο «360 LETTINGS» – σύμβουλοι διαχείρισης ακινήτων, που εδρεύει στην πόλη Ηρακλείου Κρήτης, στην οδό Πέτσοφα 5, με ΑΦΜ 801723299 και ΔΟΥ Ηρακλείου (στο εξής: «360 Lettings» ή «εμείς»).

Η αποδοχή των παρόντων Όρων εκ μέρους σας, σε συνδυασμό με τη συμπλήρωση της Φόρμας Υποβολής Στοιχείων και την αποστολή ή τη μεταφόρτωση έγχρωμου ηλεκτρονικού αντιγράφου ή έγχρωμου φωτοαντιγράφου της αστυνομικής σας ταυτότητας στην 360 Lettings, αποτελεί έγκυρη σύμβασή σας με την 360 Lettings, ισχύουσα ωσάν να έχει υπογραφεί εγγράφως και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους Παροχής των υπηρεσιών της 360 Lettings, δηλώνετε υπεύθυνα και εγγυάστε προς την 360 Lettings ότι είστε ιδιοκτήτης (κύριος/επικαρπωτής) ή ότι έχετε αποκτήσει νόμιμο δικαίωμα από τον ιδιοκτήτη (π.χ. ως μισθωτής με δικαίωμα υπεκμίσθωσης) του/των περιγραφόμενου/-ων στη Φόρμα Υποβολής Στοιχείων ακινήτου/- ων (στο εξής: το «Ακίνητο»), κατά τρόπο ώστε να προβαίνετε στην ανάθεση της ηλεκτρονικής διαχείρισής του στην 360 Lettings όπως περιγράφεται κατωτέρω. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, η 360 Lettings διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το σύνολο των ποσών που θα έχει εισπράξει για λογαριασμό σας μέχρι την οριστική διευθέτηση της διαφοράς, επιφυλασσόμενη για τη δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής της βλάβης. 

1. Αντικείμενο των Υπηρεσιών 

1.1 Με την παρούσα σύμβαση ο Πελάτης αναθέτει στη 360 Lettings τη διαδικτυακή διεκπεραίωση κρατήσεων, την προβολή και προώθηση του Ακινήτου, με στόχο την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευσή και προβολή του. 

1.2 Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, ο Πελάτης παρέχει στη 360 Lettings τη ρητή εντολή και εξουσιοδότηση να τον εκπροσωπεί έναντι τρίτων με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και δημοσίευσης διαδικτυακού προφίλ υπό το όνομα του Πελάτη με όλα τα απαραίτητα νόμιμα στοιχεία του ιδίου και του Ακινήτου, πλαισιωμένα από περιγραφές, φωτογραφίες κ.λπ. καθώς και της επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες για το Ακίνητο υπό το Όνομα του Πελάτη, κατά την απόλυτη κρίση της, σε συνεργαζόμενες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, AirBnb, Booking.com ή όποιες άλλες από τις συνεργαζόμενες πλατφόρμες κρίνει σκόπιμο η 360 Lettings, αναφερόμενες στο εξής συνολικά ως «Πλατφόρμες») ή όπου αλλού κρίνει σκόπιμο, με στόχο την αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση του Ακινήτου. 

1.3 Διευκρινίζεται ότι από τη σύναψη της παρούσας σύμβασης δεν μεταβάλλεται με κανένα τρόπο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ακινήτου ούτε επηρεάζονται τα δικαιώματα του Πελάτη για την εκμετάλλευσή του, ανεξάρτητα από τη 360 Lettings, υπό την προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευση αυτή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την παρούσα. 

2. Αντίτιμο της παροχής των Υπηρεσιών 

2.1 Ως αμοιβή της 360 Lettings για τις ανωτέρω περιγραφόμενες Υπηρεσίες καθορίζεται ποσοστό 12-15% επί του καθαρού εισπρακτέου ποσού μισθώματος κάθε κράτησης* (μη συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας της εκάστοτε πλατφόρμας). Παρεκκλίσεις από το ποσοστό αμοιβής της 360 Lettings μπορούν να συμφωνηθούν με τον Πελάτη εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail). Το ποσό αυτό θα εισπράττεται και θα παρακρατείται από το μίσθωμα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.1 β) και γ). Η ίδια αμοιβή οφείλεται και στις περιπτώσεις παράτασης της διαμονής ενός επισκέπτη για την οποία ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τη 360 Lettings. Σε περίπτωση ακύρωσης επιβεβαιωμένης κράτησης από τον Πελάτη, η αμοιβή της 360 Lettings ανέρχεται στο ποσό που προκύπτει βάσει του παρόντος όρου και σύμφωνα με το αρχικό ποσό της κράτησης, και θα κρατείται από τις αμέσως επόμενες εκταμιεύσεις. 

3. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μερών 

3.1 Η 360 Lettings αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον Πελάτη υπηρεσίες διαδικτυακής καταχώρισης, προβολής και προώθησης του Ακινήτου και εκπροσώπησης του Πελάτη και συγκεκριμένα τις ακόλουθες υπηρεσίες (στο εξής αναφερόμενες ως «Υπηρεσίες»): 

α) Αναλαμβάνει να προβεί στην ανάρτηση σε διαδικτυακές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, όλων των πληροφοριών σχετικά με το Ακίνητο που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή του. Για το σκοπό αυτό η 360 Lettings έχει το δικαίωμα να προβαίνει με δικές της ενέργειες στη συγκέντρωση στοιχείων από δημόσιες πηγές, τόσο για το Ακίνητο όσο και για την περιοχή του, στη φωτογράφισή του και στη σύνταξη σχετικών περιγραφών. Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται και τα κείμενα που θα δημιουργούνται βάσει του παρόντος όρου παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της 360 Lettings (βλ. και άρθρο 6). 

β) Αναλαμβάνει την επικοινωνία με υποψήφιους επισκέπτες υπό το όνομα του Πελάτη στα πλαίσια της προσπάθειας της προώθησης του Ακινήτου. 

γ) Αναλαμβάνει την πληρωμή των πάσης φύσεως κρατήσεων από τις διαδικτυακές Πλατφόρμες, την είσπραξη των μισθωμάτων και την απόδοσή τους στον Πελάτη, αφού παρακρατήσει την αμοιβή της, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 

δ) Αναλαμβάνει να καταβάλλει τα μισθώματα που αναλογούν κάθε φορά στον Πελάτη, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αναχώρησης του επισκέπτη στον τραπεζικό λογαριασμό του ή λογαριασμό PayPal που έχει γνωστοποιηθεί στη 360 Lettings με τη Φόρμα Υποβολής Στοιχείων. Τυχόν προμήθειες για τη μεταφορά των χρημάτων επιβαρύνουν τον Πελάτη. 

3.2 Ρητά συμφωνείται ότι η 360 Lettings θα είναι αποκλειστικός δικαιούχος τυχών προωθητικών κινήτρων που μπορούν να προκύψουν από τις αναρτήσεις του Ακινήτου στις Πλατφόρμες. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα σε τέτοιου είδους προωθητικά κίνητρα, παραιτούμενος σε κάθε περίπτωση ρητά από οποιαδήποτε σχετική διεκδίκηση. 

3.3 Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να φροντίζει να διατηρεί το Ακίνητο διαθέσιμο, ασφαλές και σε καλή κατάσταση. Μετά την οριστικοποίηση κάθε κράτησης από τη 360 Lettings, ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της ομαλής διεκπεραίωσής της. Διατηρεί, ωστόσο, το δικαίωμα να αποκλείει από τη μίσθωση τα ελεύθερα χρονικά διαστήματα του ημερολογίου του Ακινήτου του για δική του χρήση, για διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ανά έτος και έως είκοσι (20) ημέρες κατά τη θερινή περίοδο, ήτοι από 1η Ιουνίου μέχρι και 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Η σχετική ενημέρωση της 360 Lettings θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά εγγράφως, μέσω e-mail ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιθυμεί ο Πελάτης (ισχύει μόνο για ιδιωτικά ακίνητα που ενοικιάζονται με ΑΜΑ). 

Για τα επαγγελματικά ακίνητα (διαθέτοντα σήμα ΕΟΤ) ο πελάτης να αποκλείει χωρίς όριο όλες τις ημερομηνίες που αφορούν κρατήσεις που ίδιος έκανε με δικούς του τρόπους. 

3.4 Εφόσον ο Πελάτης επιθυμεί, μπορεί να ορίσει ένα ενδεικτικό ημερήσιο μίσθωμα του Ακινήτου ανά περίοδο, με έγγραφη ή ηλεκτρονική επικοινωνία του με την 360 Lettings, ώστε η 360 Lettings να διαμορφώσει αναλόγως την τιμολογιακή πολιτική της εκμετάλλευσής του. Σε κάθε περίπτωση, η 360 Lettings, διερευνώντας τις τάσεις της αγοράς, διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της, να αυξομειώνει το ως άνω ορισθέν ενδεικτικό μίσθωμα ορίζοντας και γνωστοποιώντας στον πελάτη την κατώτατη τιμή αυτής της διακύμανσης. 

3.5 Ακυρώσεις. Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ο Πελάτης συμφωνεί ότι σε περίπτωση ακύρωσης επιβεβαιωμένης κράτησης ή μείωσης του ποσού της κράτησης με υπαιτιότητά του θα επιβαρύνεται ο ίδιος αποκλειστικά με οποιοδήποτε ποσό (ποινική ρήτρα) που μπορεί να προκύψει από τις Πλατφόρμες, ενώ η 360 Lettings δικαιούται το σύνολο της ποσοστιαίας αμοιβής επί της ακυρωμένης κράτησης. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης από τον επισκέπτη – φιλοξενούμενο, εφαρμόζεται η συμφωνηθείσα πολιτική ακύρωσης του Πελάτη, και εφόσον εισπράττονται ακυρωτικά τέλη από τον Πελάτη, η 360 Lettings εισπράττει το οριζόμενο στο άρθρο 3 ποσοστό αμοιβής της επί των ακυρωτικών τελών. 

4.Προστασία δεδομένων 

4.1 Δεδομένα Πελάτη. Τα προσωπικά δεδομένα σας που παρέχετε μέσω της Φόρμας Υποβολής Στοιχείων προς την 360 Lettings (στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας, αριθμοί λογαριασμού, στοιχεία Ακινήτου), καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών που αφορούν το Ακίνητό σας, θα τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας σύμβασης, δηλαδή για την ταυτοποίησή σας, την επικοινωνία μαζί σας και την καταχώρηση των στοιχείων σας στις Πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Ορισμένα στοιχεία σας (π.χ. ΑΦΜ, ΔΟΥ) θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό της τήρησης των φορολογικών μας υποχρεώσεων. Η παροχή των δεδομένων αυτών αποτελεί απαίτηση για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται με ασφάλεια σε ηλεκτρονική μορφή τοπικά στα γραφεία μας και στον εξυπηρετητή (server) της ιστοσελίδας μας εντός Ε.Ε. για όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, καθώς και μετά τη λήξη της με οποιονδήποτε τρόπο, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, και μπορεί να κοινοποιούνται κατά περίπτωση: α) στις συνεργαζόμενες πλατφόρμες που εκάστοτε αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας (360lettings.gr) σύμφωνα με τους όρους παροχής των υπηρεσιών καθεμιάς, β) όσα απαιτούνται κάθε φορά να αναρτηθούν δημοσίως, στο κοινό των εν λόγω Πλατφορμών, και γ) σε όσους συνεργάτες της 360 Lettings είναι εξουσιοδοτημένοι να τα επεξεργάζονται για την παροχή των υπηρεσιών τους σε αυτήν (π.χ. λογιστική ή τεχνική υποστήριξη) δεσμευόμενοι ως προς την τήρηση εμπιστευτικότητας. Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, τη διόρθωσή τους, καθώς και τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Καν. ΕΕ/ 679/2016), ενώ τέλος έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

4.2 Δεδομένα επισκεπτών. Περαιτέρω, η 360 Lettings θα επεξεργάζεται για λογαριασμό σας τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – μισθωτών που θα επιλέγουν τη διαμονή τους στο Ακίνητό σας, του οποίου τη διαδικτυακή προώθηση της αναθέτετε με την παρούσα. Η 360 Lettings λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων των επισκεπτών και δεν τα επεξεργάζεται με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο στο βαθμό και για το χρονικό διάστημα που αυτό απαιτείται για την ομαλή εκτέλεση των σκοπών της παρούσας σύμβασης. 

4.3 Οι ενέργειες συλλογής πληροφοριών της 360 Lettings όπως περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 3.1α πραγματοποιούνται κατά την κρίση της και χωρίς κανένα κόστος για τον Πελάτη. Όλα τα πνευματικά έργα που μπορεί να δημιουργηθούν στο πλαίσιο αυτό (π.χ. φωτογραφίες του Ακινήτου ή/και της περιοχής, κείμενα κ.τ.λ.) ανήκουν και παραμένουν στην αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της 360 Lettings και των συνεργατών της. Κατά συνέπεια, η 360 Lettings μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε χρήση των έργων και χωρίς οποιαδήποτε ενημέρωση του Πελάτη. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να αντιγράφει, αναδημοσιεύει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποιεί τα έργα αυτά παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της 360 Lettings. 

4.4 Σε περίπτωση παροχής οποιουδήποτε υλικού (π.χ. κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο κ.τ.λ.) εκ μέρους του Πελάτη προς την 360 Lettings προς χρήση για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης: 

α) Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι είτε είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων στο υλικό αυτό είτε ότι έχει αποκτήσει νομίμως την άδεια από το δικαιούχο να προβεί στην εδώ περιγραφόμενη χρήση του υλικού αυτού είτε ότι πρόκειται για έργα ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, και 

β) Ο Πελάτης παρέχει τη ρητή και αμετάκλητη άδειά του στην 360 Lettings να χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό κατά τον τρόπο που η ίδια κρίνει σκόπιμο, με οποιαδήποτε μορφή, δημοσιεύοντάς το ελεύθερα στο διαδίκτυο, αποστέλλοντάς το σε άγνωστους αποδέκτες στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών και γενικά προβάλλοντάς το με οποιονδήποτε τρόπο αποφασίσει, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας σύμβασης. 

4.5 Όλο το περιεχόμενο οποιασδήποτε μορφής, που χρησιμοποιείται στις καταχωρήσεις των Ακινήτων στις οποίες προβαίνει η 360 Lettings ανήκει στην αποκλειστική της πνευματική ιδιοκτησία και ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αντιγραφή, αναδημοσίευση κλπ) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της 360 Lettings. 

5. Περιορισμός ευθύνης 

5.1 Παρότι η 360 Lettings παρέχει υπηρεσίες προώθησης υψηλού επιπέδου επιδιώκοντας πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα, με την αποδοχή των παρόντων Όρων Παροχής των υπηρεσιών της αναγνωρίζετε ότι δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη εκ μέρους της, για την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου ή σκοπού. 

Ιδίως δεν εγγυόμαστε ότι το Ακίνητό σας θα εκμισθωθεί ή ότι θα εκμισθώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης ή ότι θα αποκτήσετε οποιοδήποτε εγγυημένο εισόδημα από την ανάθεση της διαχείρισής του στην 360 Lettings. 

5.2 Περαιτέρω, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η 360 Lettings δεν ευθύνεται για τις πολιτικές κρατήσεων, πληρωμών, ακυρώσεων, επιστροφών κ.λπ. που ακολουθούν οι συνεργαζόμενες Πλατφόρμες στις οποίες θα καταχωρηθεί το Ακίνητό σας, ούτε για τυχόν συνεργασίες τους με τρίτες επιχειρήσεις, συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη απέναντί σας για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστείτε, ως συνέπεια των πολιτικών ή συνεργασιών αυτών. 

5.3 Διευκρινίζεται ότι με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης δεν ιδρύεται οποιαδήποτε εταιρική σχέση ή άλλη σχέση εγγύησης μεταξύ του Πελάτη και της 360 Lettings. Ο Πελάτης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των επισκεπτών – μισθωτών του Ακινήτου του για την ομαλή διεκπεραίωση της διαμονής τους στο Ακίνητο και για το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων  υπηρεσιών καθώς και για την κατάσταση του ακινήτου. 

5.4 Επιπλέον ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε τρίτου τυχόν προβάλλει αξιώσεις σχετικά με τους καρπούς της εκμετάλλευσης του Ακινήτου, για το οποίο δηλώνετε υπεύθυνα (βλ. Εισαγωγικά) και εγγυάστε προς την 360 Lettings ότι είστε ιδιοκτήτης ή ότι έχετε αποκτήσει νόμιμο δικαίωμα από τον ιδιοκτήτη να προβείτε στην υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Επαναλαμβάνεται ότι σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, η 360 Lettings διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το σύνολο των ποσών που θα έχει εισπράξει για λογαριασμό σας μέχρι την οριστική διευθέτηση της διαφοράς, επιφυλασσόμενη για τη δικαστική διεκδίκηση πλήρους αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής της βλάβης. 

5.5 Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η 360 Lettings δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, διαφυγόν κέρδος ή ηθική βλάβη προκύψει από τη χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και περιεχομένων των Πλατφορμών στις οποίες θα καταχωρήσει το Ακίνητο. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν διατηρεί καμία αξίωση έναντι της 360 Lettings, των εργαζομένων και των συνεργατών της για οποιαδήποτε τυχόν διακοπή ή παύση της λειτουργίας ή των υπηρεσιών οποιασδήποτε Πλατφόρμας. 

5.6 Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα θεωρείται υπεύθυνο έναντι του άλλου σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από την παρούσα σύμβαση λόγω ανωτέρας βίας. 

6. Διάρκεια – Λύση 

6.1 Η αποδοχή των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί έγκυρη δήλωση βούλησης που ισοδυναμεί με αποδοχή της πρότασης της 360 Lettings για σύναψη σύμβασης. Κατά συνέπεια, η σύμβασή σας με τη 360 Lettings τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της αποστολής της Φόρμας Υποβολής Στοιχείων με ταυτόχρονη αποδοχή των παρόντων Όρων εκ μέρους σας, υπό την προϋπόθεση της παραλαβής έγχρωμου ηλεκτρονικού αντιγράφου ή έγχρωμης φωτοτυπίας της αστυνομικής σας ταυτότητας, όπως περιγράφεται στο Εισαγωγικό μέρος της παρούσας σύμβασης. 

6.2 Η σύμβαση συμφωνείται ως αορίστου χρόνου και μπορεί να λυθεί οποιαδήποτε στιγμή με έγγραφη καταγγελία από οποιοδήποτε εκ των μερών, κοινοποιούμενη στον αντισυμβαλλόμενο εγγράφως. Ωστόσο, σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν την πάροδο μίας (1) θερινής περιόδου από την έναρξη ισχύος της, η 360 Lettings διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατεί την εγγύηση, όπως περιγράφεται στο άρθρο (5). Ως έγγραφη ειδοποίηση νοείται και η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). Μετά την καταγγελία, η 360 Lettings θα προχωρήσει στην αφαίρεση όλων των αναρτήσεων του Ακινήτου στις συνεργαζόμενες Πλατφόρμες και δεν φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω αναρτήσεις του Ακινήτου που έχουν προκύψει από συνεργασίες μεταξύ των συνεργαζόμενων Πλατφορμών και τρίτων επιχειρήσεων. Σε περίπτωση τυχόν εκκρεμών κρατήσεων που αφορούν μίσθωση του Ακινήτου για το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της σύμβασης, τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά τη διεκπεραίωση και εκκαθάρισή τους. 

7. Λοιποί όροι 

Οι ανωτέρω Όροι Παροχής των Υπηρεσιών της 360 Lettings, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των μερών είναι απαραίτητη η προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Σε περίπτωση που αυτή δεν είναι εφικτή, η διαφορά θα υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων του δήμου Ηρακλείου. 

Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε πρόβλεψη των ανωτέρω όρων κριθεί παράνομη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. 

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της 360 Lettings και του Πελάτη. Η 360 Lettings διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους Παροχής των Υπηρεσιών της ανάλογα με τις πολιτικές της επιχείρησης. Σε περίπτωση τροποποίησης, οι τυχόν αλλαγές θα κοινοποιούνται στον Πελάτη είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά, ο οποίος θα πρέπει να τις αποδεχτεί για την ομαλή συνέχιση της συνεργασίας.

8. Κοινοποιήσεις

Όλες οι κοινοποιήσεις και ανακοινώσεις που πρέπει να γίνουν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, για τους σκοπούς που περιέχονται στην παρούσα, θα γίνονται γραπτώς, με συστημένη επιστολή, courier ή e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Για τους  «Ιδιοκτήτες» (στην διεύθυνση email που νόμιμος έχουν καταχώρηση στην σχετική φόρμα) 

Για τη «Διαχειρίστρια»  owners@360lettings.gr