Het onderhavige document vormt de gehele overeenkomst tussen de contractant van de hierin beschreven elektronische bezichtigingsdiensten van onroerend goed (hierna: “Opdrachtgever” of eenvoudigweg “u”) en de besloten vennootschap met de naam “360 Monoprosopi I.K.”. met de onderscheidende titel “360 LETTINGS” – consultants voor vastgoedbeheer, gevestigd in de stad Heraklion, Kreta, in de Petsofastraat 5, met BTW-nummer 801723299 en Heraklion Tax Office (hierna “360 Lettings” of “wij” genoemd).

Uw aanvaarding van deze Voorwaarden, samen met het invullen van het Data Submission Formulier en het verzenden of uploaden van een elektronische kleurenkopie of kleurenfotokopie van uw identiteitskaart naar 360 Lettings, vormt uw geldige contract met 360 Lettings, geldig alsof het door beide partijen schriftelijk is ondertekend.

Door deze Servicevoorwaarden van 360 Lettings te accepteren, verklaart en garandeert u aan 360 Lettings dat u de eigenaar (verhuurder/verhuurder) bent of dat u een wettelijk recht van de verhuurder heeft verkregen (bijv. als huurder met recht op onderhuur) van de woning(en) beschreven in het Property Data Submission Formulier (de “Property”), zodat u overgaat tot het toewijzen van het elektronisch beheer van de Property aan 360 Lettings zoals hieronder beschreven. In geval van een valse verklaring behoudt 360 Lettings zich het recht voor om alle voor u ontvangen bedragen in te houden tot de definitieve beslechting van het geschil en behoudt zich het recht voor om schadevergoeding en vergoeding van morele schade te eisen.

1. Reikwijdte van de diensten

1.1 Met dit contract vertrouwt de Klant 360 Lettings de online verwerking van reserveringen, de promotie en promotie van de Woning toe, met als doel een optimale exploitatie en promotie van de Woning.

1.2 In het kader van dit contract en gedurende de gehele looptijd ervan verleent de Cliënt aan 360 Lettings de uitdrukkelijke volmacht en machtiging om hem/haar op enigerlei wijze tegenover derden te vertegenwoordigen, met inbegrip van het aanmaken en publiceren van een online profiel onder de naam van de Cliënt met alle noodzakelijke juridische gegevens van de Cliënt en het Vastgoed, vergezeld van beschrijvingen, foto’s, enz. alsmede het communiceren met geïnteresseerde bezoekers over het Vastgoed onder de naam van de Klant, naar eigen goeddunken, op partnerplatforms voor de verhuur van vastgoed op korte termijn (zoals, maar niet beperkt tot, AirBnb, Booking.com of een ander van de partnerplatforms die 360 Lettings geschikt acht, hierna gezamenlijk te noemen de “Platforms”) of waar dan ook 360 Lettings geschikt acht, om het Vastgoed effectiever te promoten en te adverteren.

1.3 Het wordt verduidelijkt dat het sluiten van deze Overeenkomst op geen enkele wijze de eigendom van het Vastgoed wijzigt of de rechten van de Klant aantast om het Vastgoed te exploiteren, ongeacht de 360 Verhuur, op voorwaarde dat deze exploitatie niet in strijd is met de verplichtingen die hieronder zijn aangegaan.

2. Prijs voor de levering van de diensten

2.1 De vergoeding van 360 Lettings voor de hierboven beschreven Diensten is vastgesteld op 12-15% van het netto huurbedrag van elke boeking* (exclusief de commissie van het betreffende platform). Afwijkingen van het tarief van 360 Lettings fee kunnen schriftelijk of per e-mail met de Opdrachtgever worden overeengekomen. Dit bedrag wordt geïnd en afgetrokken van de huurprijs, zoals beschreven in artikel 3.1 b) en c). Dezelfde vergoeding is ook verschuldigd in geval van verlenging van het verblijf van een gast, waarvoor de Klant verplicht is 360 Lettings onmiddellijk te informeren. In geval van annulering van een bevestigde boeking door de Cliënt, zal de vergoeding van 360 Lettings het bedrag zijn dat krachtens deze clausule en in overeenstemming met het oorspronkelijke boekingsbedrag verschuldigd is, en in mindering worden gebracht op de latere verschotten.

3. Verplichtingen en rechten van de partijen

3.1 360 Lettings verbindt zich ertoe de Cliënt online listing diensten, promotie en promotie van het Vastgoed en vertegenwoordiging van de Cliënt te leveren en meer bepaald de volgende diensten (hierna “Diensten” genoemd):

α) verbindt zich ertoe op online platforms voor de korte termijn verhuur van onroerend goed alle informatie over het onroerend goed te plaatsen die nodig is voor een doeltreffend beheer ervan. Te dien einde heeft 360 Lettings het recht om zelf acties te ondernemen om gegevens uit openbare bronnen te verzamelen, zowel voor het Vastgoed als voor de omgeving ervan, het te fotograferen en relevante beschrijvingen op te stellen. De verzamelde informatie en de krachtens deze clausule opgestelde teksten blijven het exclusieve eigendom van 360 Lettings (zie ook artikel 6).

b) Onderneemt de communicatie met potentiële bezoekers onder de naam van de Klant in het kader van de inspanning om het Vastgoed te promoten.

c) Zij draagt zorg voor de betaling van alle soorten reserveringen op de Online Platforms, de inning van de huren en de levering ervan aan de Klant, na aftrek van haar vergoeding, zoals omschreven in artikel 2 van deze Overeenkomst.

d) verbindt zich ertoe de aan de Klant verschuldigde huurgelden op elk moment, binnen een termijn van tien (10) werkdagen vanaf de dag van het vertrek van de gast te betalen op de bankrekening of PayPal-rekening die aan 360 Lettings met het Data Submission Form is meegedeeld. Eventuele provisies voor het overmaken van geld worden aan de Klant in rekening gebracht.

3.2 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat 360 Lettings de exclusieve begunstigde is van alle promotionele prikkels die kunnen voortvloeien uit de plaatsing van het Vastgoed op de Platforms. De Klant erkent dat hij geen recht heeft op dergelijke promotionele prikkels en ziet in elk geval uitdrukkelijk af van enige vordering dienaangaande.

3.3 De Klant verbindt zich ertoe het Vastgoed beschikbaar, veilig en in goede staat te houden. Na de afronding van elke boeking door 360 Lettings is de Klant als enige verantwoordelijk voor de goede afhandeling ervan. Hij behoudt zich echter het recht voor de vrije perioden van de kalender van zijn eigendom voor eigen gebruik van de huurovereenkomst uit te sluiten voor een periode van maximaal acht (8) maanden per jaar en maximaal twintig (20) dagen tijdens de zomerperiode, d.w.z. van 1 juni tot 30 september van elk jaar. De desbetreffende kennisgeving van 360 Lettings dient uitsluitend schriftelijk, per e-mail of op een andere door de Cliënt gewenste wijze te geschieden (geldt alleen voor particuliere woningen die met een huurovereenkomst worden verhuurd).

Voor commerciële eigendommen (met een EOT-markering) kan de klant onbeperkt alle data uitsluiten die betrekking hebben op reserveringen die hij op zijn manier heeft gemaakt.

3.4 Indien de Cliënt dit wenst, kan hij/zij per periode een indicatieve daghuurprijs van de Woning vaststellen, door schriftelijke of elektronische communicatie met 360 Lettings, zodat 360 Lettings het prijsbeleid van haar exploitatie dienovereenkomstig kan formuleren. In ieder geval behoudt 360 Lettings, onderzoekend naar de marktontwikkelingen, zich het recht voor om naar eigen goeddunken de bovengenoemde indicatieve huurprijs te schommelen door de minimumprijs van deze schommeling vast te stellen en aan de opdrachtgever mee te delen.

3.5 Annuleringen. Tijdens de uitvoering van dit contract stemt de Klant ermee in dat in geval van annulering van een bevestigde boeking of vermindering van het bedrag van de boeking door zijn/haar schuld, hij/zij als enige verantwoordelijk zal zijn voor het bedrag (boete) dat kan voortvloeien uit de Platforms, terwijl 360 Lettings recht heeft op het volledige percentage vergoeding op de geannuleerde boeking. In geval van annulering van de reservering door de gast worden de overeengekomen annuleringsvoorwaarden van de klant toegepast, en indien annuleringskosten worden geïnd bij de klant, int 360 Lettings het percentage van haar honorarium op de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 3.

4.Gegevensbescherming

4.1 Klantgegevens. De persoonsgegevens die u via het Data Submission Formulier aan 360 Lettings verstrekt (identiteit, contactgegevens, rekeningnummers, Property details), evenals de details van de transacties betreffende uw Property, zullen door ons worden verwerkt voor het doel van deze overeenkomst, d.w.z. om u te identificeren, om met u te communiceren en om uw gegevens te registreren op de Short Term Rental Platforms. Sommige van uw gegevens (bv. BTW-nummer, belastingkantoor) worden gebruikt om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen. Het verstrekken van deze gegevens is een vereiste voor het sluiten van dit contract. Uw gegevens worden veilig in elektronische vorm lokaal opgeslagen in onze kantoren en op de server van onze website binnen de EU voor de gehele duur van dit contract, alsmede na beëindiging ervan op enigerlei wijze, voor zolang als vereist door de toepasselijke wetgeving, en kunnen in voorkomend geval worden bekendgemaakt: a) aan de op onze website (360lettings.gr) vermelde partnerplatforms in overeenstemming met de servicevoorwaarden van elk van hen, b) voor zover vereist telkens openbaar, in het publieke domein, in de EU. U heeft te allen tijde het recht om toegang tot uw gegevens te vragen, de correctie ervan, evenals de verwijdering of beperking van de verwerking onder de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-Verordening 679/2016), en tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

4.2 Bezoekersgegevens. Bovendien verwerkt 360 Lettings namens u de persoonsgegevens van bezoekers – huurders die ervoor kiezen in uw woning te verblijven, waarvan u de online promotie hierbij aan haar toevertrouwt. 360 Lettings neemt alle nodige technische en organisatorische maatregelen om de integriteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens van de bezoekers te waarborgen en verwerkt deze op geen enkele andere wijze dan in de mate en voor de duur die nodig is voor de goede uitvoering van de doelstellingen van dit contract.

4.3 De hierboven in artikel 3.1a beschreven informatieverzamelingsactiviteiten van 360 Lettings worden naar eigen inzicht en zonder kosten voor de Klant uitgevoerd. Alle intellectuele werken die in dit kader kunnen worden gecreëerd (bijvoorbeeld foto’s van de woning en/of de omgeving, teksten, enz.) behoren en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van 360 Lettings en haar medewerkers. Bijgevolg kan 360 Lettings de werken gebruiken zonder enige kennisgeving aan de Cliënt. De Klant mag deze werken niet kopiëren, opnieuw publiceren of anderszins gebruiken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van 360 Lettings.

4.4 In geval van verstrekking van enig materiaal (bijvoorbeeld teksten, foto’s, video’s, etc.) door de Klant aan 360 Lettings voor gebruik ten behoeve van deze overeenkomst:

α) De Klant verklaart en garandeert dat hij ofwel de exclusieve eigenaar is van het auteursrecht op dergelijk materiaal of dat hij van de eigenaar een wettelijke licentie heeft gekregen om het hierin beschreven gebruik van dergelijk materiaal te maken of dat het een auteursrechtvrij werk is van een derde partij; en

b) De Klant geeft zijn uitdrukkelijke en onherroepelijke toestemming aan 360 Lettings om dit materiaal te gebruiken op de manier die hij geschikt acht, in welke vorm dan ook, door het vrij te publiceren op het internet, door het toe te sturen aan onbekende ontvangers in het kader van promotionele activiteiten en in het algemeen door het weer te geven op welke manier dan ook, om de doelstellingen van dit contract beter te dienen.

4.5 Alle inhoud in welke vorm dan ook gebruikt in de listings van de Properties gemaakt door 360 Lettings is haar exclusieve intellectuele eigendom en de Cliënt heeft geen recht om deze op welke manier dan ook te gebruiken (bijv. kopiëren, herpubliceren etc.) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 360 Lettings.

5. Beperking van de aansprakelijkheid

5.1 Hoewel 360 Lettings promotionele diensten van hoge kwaliteit levert die altijd het beste resultaat nastreven, erkent u door aanvaarding van deze Servicevoorwaarden dat 360 Lettings geen enkele garantie, expliciet of impliciet, geeft met betrekking tot het bereiken van enig doel of doel.

In het bijzonder garanderen wij niet dat uw woning zal worden verhuurd of zal worden verhuurd gedurende de looptijd van deze overeenkomst of dat u een gegarandeerd inkomen zult verdienen uit de overdracht van het beheer van uw woning aan 360 Lettings.

5.2 U begrijpt en aanvaardt verder dat 360 Lettings niet verantwoordelijk is voor het boekings-, betalings-, annulerings-, restitutie-, enz. beleid van de partnerplatforms waarop uw woning zal worden vermeld, noch voor eventuele samenwerkingsverbanden met derde bedrijven, en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld jegens u voor eventuele positieve of gevolgschade die u kunt lijden als gevolg van dergelijk beleid of samenwerkingsverbanden.

5.3 Het is duidelijk dat de ondertekening van dit contract geen partnerschap of andere garantierelatie tussen de Cliënt en 360 Lettings tot stand brengt. De Klant blijft als enige verantwoordelijk tegenover de bezoekers – huurders van de woning voor het goede verloop van hun verblijf in de woning en voor het type en de kwaliteit van de geleverde diensten, alsook voor de staat van de woning.

5.4 Bovendien is de Cliënt als enige aansprakelijk tegenover elke derde partij die aanspraken kan maken met betrekking tot de vruchten van uw bewoning van het Vastgoed, waarvoor u verklaart en garandeert aan 360 Lettings dat u de eigenaar bent of dat u een wettelijk recht van de eigenaar heeft verkregen om deze Overeenkomst aan te gaan. Er wordt nogmaals op gewezen dat in het geval van een valse verklaring, 360 Lettings zich het recht voorbehoudt om alle ontvangen bedragen namens u in te houden tot de definitieve regeling van het geschil, waarbij u zich het recht voorbehoudt om volledige schadevergoeding en een geldelijke vergoeding voor morele schade te eisen.

5.5 Gezien de aard en omvang van de informatie op het internet, onder alle omstandigheden en uit welke oorzaak dan ook, met inbegrip van nalatigheid, is 360 Lettings niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, winstderving of morele schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of het niet beschikbaar zijn van de diensten en de inhoud van de Platforms waarop het Vastgoed is geregistreerd. De Klant erkent en aanvaardt dat hij geen vordering heeft tegen 360 Lettings, haar werknemers en medewerkers voor enige onderbreking of stopzetting van de werking of diensten van een Platform.

5.6 Geen der partijen is jegens de andere aansprakelijk in geval van niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst als gevolg van overmacht.

6. Duur – Oplossing

6.1 Aanvaarding van deze voorwaarden vormt een geldige intentieverklaring die gelijk staat aan aanvaarding van het voorstel van 360 Lettings om een overeenkomst aan te gaan. Bijgevolg wordt uw contract met 360 Lettings van kracht vanaf het moment dat u het Data Submission Formulier met uw aanvaarding van deze Voorwaarden indient, onder voorbehoud van ontvangst van een elektronische kleurenkopie of kleurenfotokopie van uw identiteitskaart zoals beschreven in het inleidende gedeelte van dit contract.

6.2 Het contract is van onbepaalde duur en kan te allen tijde worden beëindigd door schriftelijke opzegging door een van beide partijen, die schriftelijk aan de andere partij wordt meegedeeld. In geval van beëindiging van het contract vóór het verstrijken van één (1) zomerperiode vanaf de aanvang van het contract, behoudt 360 Lettings zich echter het recht voor de waarborgsom te behouden zoals beschreven in artikel (5). Onder schriftelijke kennisgeving wordt ook het verzenden van een e-mail verstaan. Na de beëindiging zal 360 Lettings overgaan tot het verwijderen van alle postings van het Vastgoed op de Partnerplatforms en zal niet verantwoordelijk zijn voor verdere postings van het Vastgoed als gevolg van samenwerkingen tussen de Partnerplatforms en derde bedrijven. In geval van openstaande voorbehouden betreffende de huur van het goed voor de periode na het verstrijken van het contract, zullen de gevolgen van de opzegging van kracht worden na hun verwerking en vereffening.

7. Andere voorwaarden

Op bovenstaande Servicevoorwaarden van 360 Lettings, alsmede op eventuele latere wijzigingen, is het Griekse recht van toepassing. Voor elk geschil dat tussen de partijen ontstaat, moet worden getracht het geschil buitengerechtelijk en door bemiddeling op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, is het geschil onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de gemeente Heraklion.

Alle bovenstaande voorwaarden worden als materieel beschouwd. Elke bepaling van bovenstaande voorwaarden die onwettig wordt geacht, zal automatisch ophouden van toepassing te zijn, onverminderd de geldigheid van de andere voorwaarden.

Dit vormt de gehele overeenkomst tussen 360 Lettings en de Cliënt. 360 Lettings behoudt zich het recht voor de Servicevoorwaarden te wijzigen in overeenstemming met het beleid van het bedrijf. In geval van wijziging zullen de wijzigingen schriftelijk of elektronisch aan de Klant worden meegedeeld, die ze moet aanvaarden voor de vlotte voortzetting van de samenwerking.

8. Meldingen

Alle kennisgevingen en mededelingen die tussen de partijen moeten worden gedaan, voor de hierin vervatte doeleinden, moeten schriftelijk, per aangetekende post, koerier of e-mail aan de volgende adressen worden gericht:

Voor “Eigenaars” (naar het e-mailadres dat rechtmatig in het desbetreffende formulier is ingevuld)

Voor de “Administrator”
owners@360lettings.gr